ibaaddanii, namni ni gabroottan Rabbirraa akkaan Rabbi sodaatu nabi Muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatuu . Duuba odoo hundi keessan akka nabi Muhammaditti S.A.W. na ibaaddanii, qabeenya, takkaa mulkii tiyyarratti , waa takka waan naa ida`u hin qabu .

ibaaddanii, namni ni gabroottan Rabbirraa akkaan Rabbi sodaatu nabi Muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatuu . Duuba odoo hundi keessan akka nabi Muhammaditti S.A.W. na ibaaddanii, qabeenya, takkaa m ...

الله أكبر,الله أكبر ,الله أكبر,سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين,و إنا إلى ربنا لمنقلبون,اللهم إنا تسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا,واطو عنا بعده, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر,و كعابة المنظر,وسوء المنقلب في والمال والأهل.

الله أكبر,الله أكبر ,الله أكبر,سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين,و إنا إلى ربنا لمنقلبون,اللهم إنا تسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا,واطو عنا بعده, ا ...

                                                                                                 

                                 &n ...

deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mugoo-tarraa waa dhiisefii, irraa isa qulqulle-eysee , akkatti rakkoo keessaa isa baase

deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mug ...

nama waa bitu`uf ,waa gatii, godhu’utti jiru,kan abbaan meeshaadhaa, dhibbattin sii gurgura je`uun,kan namichi bitu`uu deemu ,lakkii shantaman sii kenna je`uunitti, dhuftee , nama gurguru, gargaaru`uu jecha, saddeettaman sii kenna , yoo jetteen , kan bitii garaadhaa hin qabne , namicha bitu jaynoomsu`uuf deemta malee , dalagaa tun { najshii } je`amti , akkana jechuun: nama bitu san gowwuumsu je`amti sun isa duchiiftee , waan bitu`u hin muratin bichisisu`uuf deemta. kun waan Rabbiifii namnilleen jibbuu , irraa fagaadhaa .

nama waa bitu`uf ,waa gatii, godhu’utti jiru,kan abbaan meeshaadhaa, dhibbattin sii gurgura je`uun,kan namichi bitu`uu deemu ,lakkii shantaman sii kenna je`uunitti, dhuftee , nama gurguru, gargaaru`uu ...